1. Užitečné informace - www.stkinfo.cz

2. Technická prohlídka

Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu, činnosti ústrojí a zařízení silničního vozidla.

Kontrolou technického stavu silničního vozidla se rozumí kontrola:

Při zahájení technické prohlídky musí být u silničního motorového vozidla předložen protokol o měření emisí s kladným výsledkem.

Technickou prohlídkou silničního vozidla ve stanici technické kontroly mohou být zjištěny tyto stupně závad na technickém stavu vozidla, jeho ústrojí a částech:

Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

3. Druhy technických prohlídek

Pravidelná technická prohlídka

Technická prohlídka provedená ve lhůtách stanovených zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění změn a doplňků. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.

Opakovaná technická prohlídka

Technická prohlídka následující po pravidelné technické prohlídce, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů po pravidelné technické prohlídce se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se vážná nebo nebezpečná závada vyskytla, a na vnější vizuální kontrolu vozidla, kterou se ověří, zda od pravidelné technické prohlídky nedošlo k poškození nebo k úpravám na vozidle. Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů se provede v plném rozsahu.

Evidenční kontrola

Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Protokol o evidenční kontrole vystavený STK je nutný např. při přihlášení vozidla do registru vozidel nebo při změně údajů v registru.

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Protokol o evidenční kontrole vystavený STK je nutný např. při přihlášení vozidla do registru vozidel nebo při změně údajů v registru.

Technická prohlídka před registrací vozidla

Technická prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost byla již schválena, ale vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, při respektování zvláštností vozidla a jeho dokladů.

Technická prohlídka na žádost zákazníka

Technická prohlídka provedená v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.

4. Přistavení vozidla k provedení technické prohlídky

5. Potřebné doklady

Pravidelná technická prohlídka

Opakovaná technická prohlídka

Evidenční kontrola

TP na žádost zákazníka

Přestavba

Dovozová TP

Prodej ekoplakety

6. Termíny platnosti technické prohlídky

nákladní automobil kat.N2/N3,autobus kat.M2/M3
přívěs, návěs kat.O3/O4
vozidla autoškoly, taxislužby
vozidla s právem přednosti jízdy (modrý maják)
1 rok
osobní automobil,
nákladní automobil kat. N1
přívěsný vozík kat. O1 (s nájezdovou brzdou) + kat. O2
motocykl kat. LC – dříve L3
2 roky
přívěsný vozík kat.O1 (bez nájezdové brzdy)
moto kat. LA -dříve L1 (tzv.malé moto)
4 roky

7. Povinná výbava

A. Vozidla kategorií M a N

B. Motocykly a motorové tříkolky

C. Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a OT1 a požárních přívěsů

Všechna motorová vozidla s výjimkou vozidel kategorie L, musí být vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č.27.

8. Lékárničky

Každé motorové vozidlo s výjimkou mopedů musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky, která musí obsahovat předepsané zdravotnické prostředky. Obsah musí být uložen v samostatném pouzdře s charakteristickým označením. Lékárnička musí být uložena v suchém a čistém prostoru, musí být snadno přístupná a nesmí na ní dopadat přímé sluneční světlo. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb.

Použití jednotlivých druhů autolékárniček:

Zdravotnický materiál Motolékárnička Autolékárnička
velikost I. velikost II. velikost III.
Obvaz hotový sterilní č. 2 1 ks 2 ks 5 ks 10 ks
Obvaz hotový sterilní č. 3 1 ks 2 ks 5 ks 10 ks
Obvaz hotový sterilní č. 4 1 ks 2 ks 5 ks 10 ks
Šátek trojcípý 1 ks 2 ks 5 ks 10 ks
Obinadlo elastické 10 cm x 5 m 3 ks 6 ks
Náplast hladká cívka 2,5 cm x 5 m 1 ks 2 ks 4 ks
Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 3 ks 6 ks 12 ks 18 ks
Obinadlo škrtící pryžové, délka 70 cm 1 ks 1 ks 3 ks 5 ks
Obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm 1 ks 3 ks 5 ks
Rouška resuscitační 1 ks 1 ks 2 ks 4 ks
Rouška PVC 20 x 20 cm 1 ks 2 ks 4 ks
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 ks 1 ks 2 ks 4 ks
Špendlík zavírací v antikorozní úpravě 2 ks 2 ks 2 ks 4 ks
Nůžky 1 ks 1 ks 1 ks

9. Měření emisí

Měřením emisí se rozumí kontrola technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, změření hodnot parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla, jejich seřízení a případné odstranění zjištěných závad.

silniční motorová vozidla se zážehovými motory s neřízenými emisními systémy, včetně systémů s neřízenými katalyzátory:

silniční motorová vozidla se zážehovými motory s řízenými katalytickými systémy:

silniční motorová vozidla se zážehovými motory s řízenými katalytickými systémy a systémem palubní diagnostiky EOBD:

silniční motorová vozidla se vznětovými motory:

Před měřením emisí se kontrolují doklady registrovaného vozidla a osvědčení o měření emisí. Ověřují se identifikační údaje vozidla a motoru, homologační štítky a správnost údajů o měření emisí.

Měření emisí se provádí pomocí metod a použitím přístrojů a zařízení stanovených prováděcím právním předpisem. Přístroje pro měření emisí, stanovené prováděcím právním předpisem, schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených pověřenou zkušebnou. Přístroje musí být metrologicky navázány.