STK Hranice

Užitečné informace

Technická prohlídka

Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu a fungování silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí nebo evidenční kontrola silničního vozidla

Kontrolou technického stavu silničního vozidla se rozumí kontrola:

Technickou prohlídkou silničního vozidla mohou být zjištěny 3 stupně závad, kterými jsou:

 

Druhy technických prohlídek

Pravidelná technická prohlídka

Technická prohlídka provedená ve lhůtách stanovených zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění změn a doplňků. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu dle vyhlášky č. 211/2018 Sb. Evidenční kontrola je součástí každé technické prohlídky.

Opakovaná technická prohlídka

Technická prohlídka následující po pravidelné technické prohlídce, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu technického stavu a fungování silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných celků a jejich vlivu na životní prostředí, na kterém byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna, pokud není při prohlídce zjištěna jiná zjevná závada. Opakovaná technická prohlídka provedená po uplynutí 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v plném rozsahu(včetně měření emisí).

Evidenční kontrola

Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu identifikačních údajů s předloženou dokumentací k vozidlu, kterou je osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Evidenční kontrola se provádí při změně vlastníka vozidla, před registrací na příslušném úřadě. Platnost evidenčního protokolu je 1rok.

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

Technická prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost dosud nebyla schválena a které dosud nebylo registrováno v České republice. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu. Jedná se o vozidla dovezená mimo EU.  

Technická prohlídka před registrací vozidla

Technická prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost byla již schválená v jiné zemi (dovoz ze zemí EU), ale vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, při respektování zvláštností vozidla a na základě zahraničních dokladů.

Technická prohlídka na žádost zákazníka

Technická prohlídka provedená v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.

 

přistavení vozidla k provedení technické prohlídky

Prohlédnout dokument

Potřebné doklady

Prohlédnout dokument

Termíny platnosti technické prohlídky

Prohlédnout dokument

Povinná výbava vozidel

Prohlédnout dokument

měření emisí

Měřením emisí se rozumí kontrola technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, změření hodnot parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla, jejich seřízení a případné odstranění zjištěných závad.

 

silniční motorová vozidla se zážehovými motory s neřízenými emisními systémy, včetně systémů s neřízenými katalyzátory:

 

silniční motorová vozidla se zážehovými motory s řízenými katalytickými systémy:

 

silniční motorová vozidla se zážehovými motory s řízenými katalytickými systémy a systémem palubní diagnostiky EOBD:

 

silniční motorová vozidla se vznětovými motory:

 

Před měřením emisí se kontrolují doklady registrovaného vozidla a osvědčení o měření emisí. Ověřují se identifikační údaje vozidla a motoru, homologační štítky a správnost údajů o měření emisí. Měření emisí se provádí pomocí metod a použitím přístrojů a zařízení stanovených prováděcím právním předpisem. Přístroje pro měření emisí, stanovené prováděcím právním předpisem, schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených pověřenou zkušebnou. Přístroje musí být metrologicky navázány. 


© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.