STK Jarov u Blovic

Užitečné informace

1. Užitečné informace - www.stkinfo.cz

 

2. Technická prohlídka

Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu, činnosti ústrojí a zařízení silničního vozidla.

Kontrolou technického stavu silničního vozidla se rozumí kontrola:

 • brzdové soustavy
 • řízení
 • náprav, kol, pneumatik, pérování, hřídelů, kloubů
 • podvozku a karoserie
 • světelných zařízení a světelné signalizace
 • ostatního ústrojí a zařízení, zejména elektrického zařízení a vedení, rychloměru a tachografu, palivové soustavy, těsnosti motoru a převodovky, spojky, řazení rychlostních stupňů, vytápění a větracího systému, spojovacího zařízení, výfukové soustavy, odrušení, hluku
 • předepsané a zvláštní výbavy

Při zahájení technické prohlídky musí být u silničního motorového vozidla předložen protokol o měření emisí s kladným výsledkem.

Technickou prohlídkou silničního vozidla ve stanici technické kontroly mohou být zjištěny tyto stupně závad na technickém stavu vozidla, jeho ústrojí a částech:

 • lehká závada, která nemá vliv na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
 • vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla a nepříznivě působí na životní prostředí, ale neohrožuje bezprostředně bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích
 • nebezpečná závada, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích

Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

 • pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
 • poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem
 • provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích způsobem stanoveným tímto zákonem
 • byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN

 

3. Druhy technických prohlídek

Pravidelná technická prohlídka

Technická prohlídka provedená ve lhůtách stanovených zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění změn a doplňků. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.

Opakovaná technická prohlídka

Technická prohlídka následující po pravidelné technické prohlídce, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů po pravidelné technické prohlídce se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se vážná nebo nebezpečná závada vyskytla, a na vnější vizuální kontrolu vozidla, kterou se ověří, zda od pravidelné technické prohlídky nedošlo k poškození nebo k úpravám na vozidle. Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů se provede v plném rozsahu.

Evidenční kontrola

Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Protokol o evidenční kontrole vystavený STK je nutný např. při přihlášení vozidla do registru vozidel nebo při změně údajů v registru.

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Protokol o evidenční kontrole vystavený STK je nutný např. při přihlášení vozidla do registru vozidel nebo při změně údajů v registru.

Technická prohlídka před registrací vozidla

Technická prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost byla již schválena, ale vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, při respektování zvláštností vozidla a jeho dokladů.

Technická prohlídka na žádost zákazníka

Technická prohlídka provedená v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.

 

4. Přistavení vozidla k provedení technické prohlídky

 

5. Potřebné doklady

Pravidelná technická prohlídka

 • technický průkaz (velký technický průkaz)
 • OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
 • protokol o měření emisí (platný) včetně přílohy, pokud je vystavena

Opakovaná technická prohlídka

 • technický průkaz (velký technický průkaz)
 • protokol o předchozí technické prohlídce
 • OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
 • protokol o měření emisí (platný) včetně přílohy, pokud je vystavena

Evidenční kontrola

 • technický průkaz (velký technický průkaz)
 • OTP nebo ORV (malý technický průkaz)

TP na žádost zákazníka

 • technický průkaz (velký technický průkaz)

Přestavba

 • technický průkaz (velký technický průkaz)
 • rozhodnutí dopravního úřadu
 • vyjádření výrobce vozidla

Dovozová TP

 • technický průkaz (velký technický průkaz) nebo osvědčení registrace ze země původu
 • COC list (pokud byl vystaven)
 • emisní protokol (ME lze zajistit v místě)

Prodej ekoplakety

 • technický průkaz (velký technický průkaz)
 • originál osvědčení registrace vozidla (malý technický průkaz)

 

6. Termíny platnosti technické prohlídky

T,C,R - konstrukční rychlost převyšující 40 km/h lhůty od 1.registrace 4 roky / následující 2 roky
T,C,R - konstrukční rychlost nepřevyšující 40 km/h lhůty od 1.registrace 4 roky / následující 4 roky

 

7. Lékárničky

Každé motorové vozidlo s výjimkou mopedů musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky, která musí obsahovat předepsané zdravotnické prostředky. Obsah musí být uložen v samostatném pouzdře s charakteristickým označením. Lékárnička musí být uložena v suchém a čistém prostoru, musí být snadno přístupná a nesmí na ní dopadat přímé sluneční světlo. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb.

Použití jednotlivých druhů autolékárniček:

 • Velikost III: vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících
 • Velikost II: vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně
 • Velikost II: vozidla městské hromadné přepravy osob bez ohledu na jejich obsaditelnost
 • Velikost I: ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly
Zdravotnický materiál Motolékárnička Autolékárnička
    velikost I. velikost II. velikost III.
Obvaz hotový sterilní č. 2 1 ks 2 ks 5 ks 10 ks
Obvaz hotový sterilní č. 3 1 ks 2 ks 5 ks 10 ks
Obvaz hotový sterilní č. 4 1 ks 2 ks 5 ks 10 ks
Šátek trojcípý 1 ks 2 ks 5 ks 10 ks
Obinadlo elastické 10 cm x 5 m     3 ks 6 ks
Náplast hladká cívka 2,5 cm x 5 m   1 ks 2 ks 4 ks
Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 3 ks 6 ks 12 ks 18 ks
Obinadlo škrtící pryžové, délka 70 cm 1 ks 1 ks 3 ks 5 ks
Obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm   1 ks 3 ks 5 ks
Rouška resuscitační 1 ks 1 ks 2 ks 4 ks
Rouška PVC 20 x 20 cm   1 ks 2 ks 4 ks
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 ks 1 ks 2 ks 4 ks
Špendlík zavírací v antikorozní úpravě 2 ks 2 ks 2 ks 4 ks
Nůžky   1 ks 1 ks 1 ks


8. Měření emisí

Měřením emisí se rozumí kontrola technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, změření hodnot parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla, jejich seřízení a případné odstranění zjištěných závad.

Před měřením emisí se kontrolují doklady registrovaného vozidla a osvědčení o měření emisí. Ověřují se identifikační údaje vozidla a motoru, homologační štítky a správnost údajů o měření emisí.

Měření emisí se provádí pomocí metod a použitím přístrojů a zařízení stanovených prováděcím právním předpisem. Přístroje pro měření emisí, stanovené prováděcím právním předpisem, schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených pověřenou zkušebnou. Přístroje musí být metrologicky navázány.


© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.