STK Veselí nad Moravou

Služby STK Veselí nad Moravou

Provozujeme stanici technické kontroly pro kategorie vozidel:

  L - motocykly
M1 - osobní automobily
N1 - nákladní automobily do celkové hmotnosti 3 500 kg
O1 - přívěsy o celkové hmotnosti do 750 kg
O2 - přívěsy o celkové hmotnosti od 750 kg do 3 500 kg

Naše nabídka služeb

 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel
 2. Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí
 3. Technické kontroly staveb vozidel
 4. Technické kontroly přestaveb vozidel
 5. Evidenční kontroly vozidel
 6. Pravidelné měření emisí pro osobní vozidla

Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel

vozidla podléhají dle §39 zák.56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelným technickým prohlídkám. Naše služba pro zákazníka spočívá v provedení této povinné pravidelné prohlídky a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení data platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepení kontrolní nálepky na RZ vozidla.

A/ Doklady, které je nutno předložit před provedením pravidelné technické prohlídky :

 • technický průkaz vozidla (ne kopie !)
 • osvědčení o registraci vozidla ("malý technický průkaz")
 • doklady o provedení měření emisí (NE u motocyklu při pohotovostní hmotnosti do 400 kg)
 • osvědčení o měření emisí ("růžová kartička")
 • protokol o měření emisí NE starší 30-ti dnů (Při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí !)
 • platnou revizi plynového zařízení (jen u vozidla přestavěného na alternativní pohon plynem LPG,CNG)


B/ Povinná minimální výbava:

Pro automobily:

 • náhradní el.pojistky, pokud jsou v el.instalaci používány, po jedné od každého užitého druhu,
 • po jedné náhradní žárovce(výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci, s vyjímkou zvláštního světelného výstražného zařízení
 • příslušný příruční zvedák
 • klíč na matice kol
 • náhradní kolo (ráfek s pneumatikou)
 • lékarnička pro poskytnutí první pomoci
 • přenosný výstražný trojúhelník

Pro motocykly:

 • jedna náhradní pojistka
 • po jedné náhradní žárovce od každého druhu používaných žárovek
 • příslušný druh lékarničky pro poskytnutí první pomoci

Pro přívěsy :

 • náhradní kolo (ráfek s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru) upevněné v držáku. Neplatí pro přívěsy kategorie O1 (do 750 kg), přívěsy OT1(přívěsy za traktor do 1 500 kg) a požární přívěsy
 • přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Jednonápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny.

C/ Přistavení vozidla k provedení pravidelné (opakované) technické prohlídky :
 

 • pravidelnou technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, libovolná STK na území ČR, příslušná pro danou kategorii vozidel.
 • o výsledku pravidelné (opakované) technické prohlídky obdrží žadatel o provedení technické prohlídky "Protokol o techn.prohlídce". Výsledek techn.prohlídky zaznamená odpovědný pracovník STK do dokladů vozidla. Při hodnocení vozidla jako technicky způsobilé k provozu nebo technicky způsobilé k provozu na dobu 30ti kalendářních dnů, vylepí kontrolní technik na zadní tabulku registrační značky kontrolní nálepku s vyznačením termínu příští pravidelné nebo opakované technické prohlídky.
 • v případě, že byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická prohlídka po odstranění závad opakovat. Pokud je opakovaná technická prohlídka provedena do 30ti kalendářních dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předchozí techn.prohlídce. V této lhůtě musí být opakovaná technická prohlídka provedená v STK, která vážnou nebo nebezpečnou závadu zjistila.
 • k pravidelné (opakované) techn.prohlídce musí být vozidlo přistaveno nezatížené, čisté, zejména s umytým podvozkem, s předepsanou povinnou výbavou a sejmutými kryty (poklicemi) z kol řízené nápravy.
 • pneumatiky vozidla musí být nahuštěny na předepsaný tlak.
 • na vyzvání kontrolního technika předjede žadatel o provedení techn.prohlídky s vozidlem do prostoru před vjezdem na kontrolní linku.
 • na kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem výhradně kontrolní technik.
 • žadatel o provedení techn.prohlídky se zúčastní celého průběhu techn.prohlídky a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.
 • Poslední vozidlo najíždí na linku 30 minut před koncem pracovní doby.

D/ Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel :
 

Vozidlo doba od první registrace doba periodických prohlídek
osobní automobil 4 roky 2 roky
nákladní automobil do 3 500 kg celkové hmotnosti 4 roky 2 roky
motocykl o obsahu mot.do 50 ccm nebo konstr.rychlosti do 50 km/h 6 let 4 roky
motocykl o obsahu mot.nad 50 ccm nebo konstr.rychlosti nad 50 km/h 4 roky 2 roky
přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy 6 let 4 roky
přívěs nad 750 kg celk.hmotnosti nebo s nájezdovou brzdou 4 roky 2 roky
vozidla s modrým majákem 1 rok 1 rok
vozidla autoškoly a autopůjčovny, mimo přívěs do 750 kg celk. hmotnosti bez nájezdové brzdy 1 rok 1 rok

 

Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí

Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí před schválením do provozu v ČR

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34, zák.56/2001 Sb.schválení technické způsobilosti. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je ten obecní úřad, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo.
Naše služba pro zákazníky spočívá v celkové technické kontrole dovezeného vozidla a kontrole všech dokladů dle §34,odst.3, zák.56/2001 Sb. a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě.

Doklady, které je nutno předložit před provedením technické kontroly :

 • technický průkaz ze země původu vozidla nebo jeho ověřenou kopii (u staršího vozidla)
 • COC list ze země původu vozidla nebo jeho ověřenou kopii (u nového vozidla)
 • Doklad o vyřazení vozidla z registru jiného státu, bylo li již registrováno (nahrazuje JCD vydané celním úřadem na území ČR)

Technické kontroly staveb vozidel

Stavbou (výrobou) jednotlivého vozidla se rozumí dle §29, zák.56/2001 Sb.výroba nejvýše pěti kusů jednoho typu silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického systému, na něž byly vydány rozhodnutí o schválení typu.
Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové technické kontrole stavěného vozidla a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení vyrobeného vozidla na příslušném úřadě.

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly:

 • povolení stavby jednotlivého vozidla vystavené příslušným úřadem obce s rozšířenou působností
 • všechny další podklady stanovené v povolení ke stavbě vozidla

Technické kontroly přestaveb vozidel

Technické kontroly přestaveb silničních vozidel (včetně přestavby na pohon LPG, CNG, mimo hromadné schválení).

Přestavbou vozidla, které je již provozováno, se dle §17. vyhl.301/2001 rozumí změna některé jeho podstatné části mechanismu nebo konstrukce, nebo taková úprava vozidla, při níž došlo ke změně:

 • podvozkové části, hmotnosti, kategorie vozidla, rozměru a obsaditelnosti, druhu a užití vozidla, řízení vozidla nebo systému brzd
 • druhu pohonu motoru (změna druhu pohonných hmot)
 • typu motoru
 • druhu karoserie nebo nástavby

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly:

 • povolení příslušného úřadu obce s rozšířenou působností
 • všechny další podklady, stanovené v povolení k přestavbě vozidla

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové technické kontrole přestavěného vozidla a vypracování technického protokolu nutného pro schválení přestavěného vozidla na příslušném úřadě.

Evidenční kontroly vozidel

Evidenční kontrola vozidla je kontrola všech identifikačních znaků vozidla, zapsaných v technickém průkazu a porovnání se skutečným stavem identifikátorů na vozidle. Jedná se o kontrolu: registrační značky, typu motoru, výrobního čísla motoru, výrobního čísla podvozku (karoserie), odchylek v provedení vozidla, barvy vozidla, doplňkových značek a nálepek.
Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové kontrole identifikačních znaků vozidla a vypracování evidenčního protokolu.

Doklady, které je nutné předložit před provedením evidenční kontroly :

 • technický průkaz vozidla (kopie nestačí)
 • osvědčení o registraci vozidla ("malý technický průkaz")

Pravidelné měření emisí pro osobní vozidla

Pravidelné měření emisí silničních motorových vozidel s benzinovými i naftovými motory (neřízené i řízené emisní systémy)

Silniční motorová vozidla evidovaná podléhají dle §41, zák.56/2001 Sb. o techn.podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelnému měření emisí (mimo motocykl, jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg).

Doklady, které je nutné předložit před provedením pravidelného měření emisí:

 • technický průkaz vozidla (kopie nestačí)
 • osvědčení o měření emisí ("růžová kartička"), pokud již bylo vystaveno při minulém měření emisí

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by DEKRA webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.