STK Lažínky

Přeprava nebezpečných věcí ADR

vozidel typu EX/II, EX/III, FL, AT, OX

Šimka Radek 724 363 289 zástupce vedoucího , technik ADR

Fiala Jan 724 363 290 zástupce vedoucího , technik ADR

Smetana Jiří 602 144 332 vedoucí, technik ADR

Technická prohlídka ADR je technickou prohlídkou vozidla určeného k přepravě nebezpečných věcí z hlediska plnění požadavků stanovených zvláštním právním předpisem (Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)). Tento druh technické prohlídky může provádět pouze stanice technické kontroly, která byla k této činnosti pověřena ministerstvem a jejíž pracovníci byli pro tuto činnost vyškoleni. Podmínky zabezpečení této činnosti oznámí ministerstvo ve Věstníku dopravy. osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu, protokol o pravidelné technické prohlídce, pokud již byla provedena (nevztahuje se na vozidla nová, prvně uváděná do provozu) doklad o provedení prvních nebo periodických zkouškách pevné nebo výměnn nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací. Zpravidla sestává ze dvou částí, a to zprávy o provedené zkoušce (např. inspekčná zprávy) a návazného osvědčení (inspekčního certifikátu) o shodě s platnými požadavky dohody ADR. Jedná-li se o cisternu, musí bt v certifikátu vydaném po 31.12.2002 uveden vždy kód cisterny a případně další ustanovení, které tato cisterna splňuje doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít) osvědčení ADR, pokud již bylo dříve vozidlu vydáno.

 

 


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by DEKRA webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.